.
شرح وظایف معاونت:

1- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان

2 - اقدام در مورد راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستائی بمنظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم

3- هماهنگی  با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق ؛بمنظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ؛صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی

4- انجام هماهنگی و پیگیریهای لازم از دستگاه های مربوطه ؛بانکها و موسسات مالی بمنظور پرداخت کمکهای فنی و اعتباری ؛تسهیلات قرض الحسنه و وامهای خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارشات عملکرد اقدامات اشاره شده

5 -  همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری بمنظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی : 1-ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها2-فعال سازی تشکلهای مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی ،رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزشهای مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3-رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی تربیتی علمی فرهنگی اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خودباوری خود اتکایی و عزت نفس درروستاییان.

کارشناسان زیر مجموعه و شرح وظایف:
1-کارشناس امور دهیاری ها(نظارت و آموزش)

همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری بمنظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی : 1-ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها2-فعال سازی تشکلهای مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی ،رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزشهای مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3-رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی تربیتی علمی فرهنگی اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خودباوری خود اتکایی و عزت نفس درروستاییان.
2-کارشناس امور شوراهای اسلامی (اشتغال)
همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری بمنظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی : 1-ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها2-فعال سازی تشکلهای مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه های عمرانی و طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی ،رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزشهای مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3-رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی تربیتی علمی فرهنگی اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خودباوری خود اتکایی و عزت نفس درروستاییان.

3-کارشناس امور روستایی (اقتصادی)

1-هماهنگی  با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق ؛بمنظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ؛صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی

 2- انجام هماهنگی و پیگیریهای لازم از دستگاه های مربوطه ؛بانکها و موسسات مالی بمنظور پرداخت کمکهای فنی و اعتباری ؛تسهیلات قرض الحسنه و وامهای خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارشات عملکرد اقدامات اشاره شده
4-کارشناس امور شوراهای اسلامی (تسهیلات و خودیاری)

1- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان

 2- اقدام در مورد راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستائی بمنظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

دسترسی سریع
اخبار دهیاری ها